ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η κοινοπραξία του έργου EU Heritage project θα συνεργαστεί για τη δημιουργία ενός νέου διακρατικού προγράμματος σπουδών για τους επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς, με επίκεντρο τις ψηφιακές δεξιότητες, τις μεταβιβάσιμες και εγκάρσιες ικανότητες, τις κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες που δεξιότητες που συνδέονται με την «εμπειρία του τουρισμού» στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι φορείς εκμετάλλευσης πολιτιστικής κληρονομιάς θα καταστούν: πιο ικανοί να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και οι ψηφιακές τεχνολογίες, πιο ανοιχτοί στη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα, πιο ικανοί στο να συνδεθούν με άλλους τομείς - ειδικότερα τον τουρισμό, τη δημιουργικότητα μέσω των τεχνών, τις ΜΜΕ, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και την τεχνολογία – προκειμένου να αναπτύξουν νέες συνέργειες και να εξερευνήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα..

Για την επίτευξη των στόχων του έργου, η κοινοπραξία θα παράγει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Αναγνώριση δεξιοτήτων και αναγκών

στις βιομηχανίες των τομέων, μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών και εκθέσεων. Αυτή η φάση θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 250 συμμετέχοντες.

Εκπαιδευτικές ενότητες

συμπεριλαμβανομένου ενός συνόλου καινοτόμων διδασκαλιών και μεθοδολογιών και περιεχομένων μάθησης για τους επαγγελματίες της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το σημείο εκκίνησης θα είναι τα αποτελέσματα της ανάλυσης αναγκών, κατόπιν θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό. Το εκπαιδευτικό πακέτο θα έχει έναν ελάχιστο στόχο 400 δικαιούχων και 10 επιχειρηματίες / νεοσύστατες επιχειρήσεις, 10 δημιουργούς, καλλιτέχνες ή άλλα επαγγέλματα στον τομέα των Δημιουργικών και Πολιτιστικών βιομηχανιών.

Διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης

συμπεριλαμβανομένων των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και όλων των εργαλείων για την αναπαραγωγή του προγράμματος κατάρτισης μετά το τέλος του έργου. Η πλατφόρμα μάθησης θα έχει τουλάχιστον 300 εγγεγραμμένους χρήστες.

Έλεγχος των ενοτήτων κατάρτισης

δια ζώσης και μέσω διαδικτυακών πιλοτικών σεμιναρίων με ομάδες στόχους, που θα διοργανώνονται στις χώρες εταίρους. Οι αναμενόμενοι συμμετέχοντες περίπου 80/120, θα συμμετάσχουν στο εθνικό πιλοτικό πρόγραμμα των ενοτήτων κατάρτισης και 100 συμμετέχοντες στην Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πιλοτική κατάρτιση. Τα αποτελέσματα θα συγκεντρωθούν σε μια τελική πιλοτική έκθεση.

Αξιολόγηση και Eπικύρωση

χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες και εργαλεία εμπνευσμένα από τις πρόσφατα δημοσιευθείσες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές επικύρωσης του Cedefop European Validation Guidelines.

Υλικό Διάχυσης

για την προώθηση των αποτελεσμάτων του έργου και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αναδυόμενες ελλείψεις δεξιοτήτων στα επαγγέλματα που σχετίζονται με την πολιτιστική κληρονομιά. Ένας από τους κύριους στόχους είναι ένας πολυγλωσσικός ιστότοπος έργου (σε 7 γλώσσες), διαφημιστικό υλικό, κοινωνικά μέσα δικτύωσης, δελτία τύπου, ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και τουλάχιστον 10 διασκέψεις διάδοσης (τουλάχιστον 500 συμμετέχοντες). Η διάχυση αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου θα υπερβεί τη διάρκεια του έργου, επιτρέποντας την αναπαραγωγή της κατάρτισης σε άλλες χώρες που δεν καλύπτονται από την κοινοπραξία και για άλλους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενδιαφέρονται για το θέμα και εργάζονται στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δείτε

Training Syllabus

Trainer Manual

User Handbook