ΣΤΟΧΟΙ

Το EU Heritage θα επικεντρωθεί σε μια βιωματική προσέγγιση και θα αναπτύξει μια διατομεακή και πολυεπιστημονική μεθοδολογία που θα ενισχύσει τις δυνατότητες σύνδεσης των τομέων της πολιτιστικής κληρονομιάς με άλλους τομείς, δηλαδή τον τουρισμό, την τεχνολογία, τις Δημιουργικές και Πολιτιστικές βιομηχανίες, την επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις.

Μέσα από ένα αλληλένδετο σύνολο οκτώ πακέτων εργασίας, οι 10 εταίροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αντιμετωπίσουν από κοινού την έλλειψη εγκάρσιων & μεταβιβάσιμων και ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα της Προώθησης, της Αξιοποίησης, της Αναγνώρισης, της Εκμετάλλευσης, της Διαμεσολάβησης και της Ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι στόχοι του έργου είναι:

Να καθοριστεί ένα σύνολο δεξιοτήτων

που είναι αναγκαίες στην τομέα ΠΚ (Πολιτιστική Κληρονομιά) που προκύπτει από την έρευνα εταίρων και τα πλεονεκτήματα και την ευρεία εμπειρία της κοινοπραξίας στον τομέα της έρευνας, της ανάλυσης αναγκών και κατάρτισης·

Ανάπτυξη βασικών Ευρωπαϊκών επαγγελματικών προφίλ

για τους επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της Προώθησης, της Αξιοποίησης, της Αναγνώρισης, της Εκμετάλλευσης, της Διαμεσολάβησης και της Ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς (επίπεδο 6 EQF)·

Το σχεδιασμό ενός καινοτόμου και με βάση τις ανάγκες, εκπαιδευτικού προγράμματος

το οποίο ενσωματώνει πολλές ειδικές ανά τομέα και εγκάρσιες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, επιχειρηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.

Ενσωμάτωση του εκπαιδευτικού υλικού

στις δραστηριότητες διδασκαλίας ή κατάρτισης των εταίρων και ένταξη των τάσεων και του υλικού που παράγεται στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού σε ολόκληρη την Ευρώπη.