DOELSTELLINGEN

Het EU Heritage project focust zicht op een ervaringsgerichte aanpak en via een cross-sectorale en multidisciplinaire methodologie het potentieel proberen te realiseren van de verbanden tussen de erfgoedsector en andere sectoren, zoals toerisme, technologie, creatieve en culturele industrieën, ondernemerschap en handel.

Verdeeld over acht met elkaar verbonden werkpakketten zullen de tien partners samen tegemoet proberen te komen aan de hedendaagse noden van erfgoedmanagers- en beleidsactoren in de culturele en erfgoedsector. Speciale aandacht gaat uit naar promotie, waardering, exploitatie, publieksbemiddeling en interpretatie. Hiervoor zoekt het partnerschap in het bijzonder naar de transversale, overdraagbare en digitale vaardigheden die erfgoedactoren nodig hebben om dit te bewerkstelligen.

Om dit te bereiken zullen de partners :

een cluster van erfgoedspecifieke ‘exploitatievaardigheden’ definiëren

gebaseerd op het onderzoek van de partners en hun sterktes en ervaring op het vlak van onderzoek, analyse en training

competentieprofielen opstellen

voor Europese erfgoedprofessionals, actief in promotie, exploitatie en interpretatie van erfgoed (EQF niveau 6)

een innovatief curriculum

ontwikkelen dat beantwoordt aan de hedendaagse noden en zich focust op verschillende erfgoedspecifieke competenties, inzetbaar op niveau van bachelor of professionele nascholing

het ontwikkelde materiaal integreren

in leer- en trainingsactiviteiten en afstemmen op de inzichten en materialen die al ontwikkeld werden in cultureel erfgoed, cultuur en toerisme verspreid over Europa.